Copyright © Kotelnica Białczańska 2016 - 2021

Kolej nr IX Remiaszów ponownie czynna od 5 stycznia 2021 r.

Obrazek artykułu Kolej nr IX Remiaszów ponownie czynna od 5 stycznia 2021 r.2 tygodnie, 4 dni temuOd 5 stycznia do 31 stycznia 2021 r. kolej Nr IX Remiaszów i trasa nr 10 dostępna będzie na potrzeby realizacji treningów oraz zawodów pod egida PZN, zgodnie z przepisami rozporządzenia epidemicznego z dnia 21.12.2020 r.

Rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z 21.12.2020 r. w naszym przypadku dopuszcza jedynie działalność ośrodka narciarskiego w powyżej wspomnianym zakresie.

Mamy jednocześnie nadzieję, że wszyscy sympatycy białego szaleństwa będą mogli korzystać z przygotowanych przez nas tras narciarskich po 17 stycznia 2021 r. Do tego momentu, z uwagi na przepisy prawa, możliwość taką mają jedynie sportowcy (w tym dzieci i młodzież), którzy zostali wymienieni w treści rozporządzenia epidemicznego.

Dostępność tras można sprawdzić na stronie

www.bialkatatrzanska.pl/wynajem-tras

Zapytania o wynajem trasy prosimy kierować pod adres :


Zgodnie z § 10 us. 15 Rozporządzenia epidemicznego: „Do dnia 17 stycznia 2021 r. prowadzenie przez przedsiębiorców w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0) polegającej na organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych i wydarzenia sportowego jest dopuszczalne po spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) wyłącznie w przypadku sportu zawodowego w rozumieniu art. 2 pkt 143 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z późn. zm.)) lub zawodników pobierających stypendium sportowe, o którym mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), lub zawodników będących członkami kadry narodowej lub reprezentacji olimpijskiej, lub reprezentacji paraolimpijskiej, lub uprawiających sport w ramach ligi zawodowej w rozumieniu tej ustawy, lub dzieci i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy;

2) ich organizowania bez udziału publiczności”.